Historie školy

Přesné datum vzniku první školy v Bludovicích neznáme. V dokladech z roku 1654 již zmínka o škole existuje. Jako součást církevního zřízení podléhala škola dozoru místního faráře, který spolu s vrchností na ni dosazoval učitele. Tehdejší vyučování i způsob školní docházky lze jen obtížně srovnávat s dnešními poměry. Původní stará školní budova byla pro zchátralost zrušena a nová byla postavena kolem roku 1730. Jedná se o nynější obytný dům č.p. 176 naproti katolickému kostelu. Po první světové válce a vzniku Československa se objevily snahy podporující oživení národního cítění i mateřského jazyka. Roku 1920 byla otevřena Česká škola obecná v Dolních Bludovicích, která byla umístěna v budově polské školy. O tři roky později byl splněn požadavek obyvatel obce a vedle obecné školy zřízena i škola měšťanská.

pohlednicekostel

pohlednice

Dobové pohlednice z Dolních Bludovic s budovami české (nahoře) a polské (dole) školy, kostelem a zámkem

Ve školním roce 1924 – 1925 byly učiněny první kroky k stavbě nové budovy české školy. Od správy místního dvora bratří Gutmanů byla zakoupena část pozemku nad evangelickým hřbitovem. Plán školy byl vypracován arch. profesorem Babuškou z Prahy a stavba školy byla zadána firmě Šteinberger. Cena stavby nové školy byla 3 186 000 Kč. Školní budova se začala stavět roku 1925 a 29. srpna 1926 byla škola slavnostně otevřena.

skola

Pohled na dokončenou novostavbu školy

Nejstarší dochovaná fotografie učitelského sboru nově vzniklé české školy je ze školního roku 1926 – 1927. Dole zleva jsou: Vlasta Zbořilová, Vilma Petrečková, Jan Drahota (ředitel), Mikuláš Perejma, Marie Hofmanová a Marie Michlová. Nahoře zleva: Alfons Zbořil, Josef Kučera, Jindřich Rigr a Gustav Breburda.

Nejstarší fotografie učitelského sboru.

 Nejstarší fotografie učitelského sboru

Ve školním roce 1928 – 1929 způsobila krutá zima zamrzání vodovodních trubek v odlehlejších částech budovy a na některých místech byly vodovodní trubky i roztrhány. Vyučování v době meziválečné probíhalo až do 2. října 1938, kdy šlo žactvo naposled do školy. Následně bylo Těšínsko obsazeno Poláky a dne 6. října byla škola evakuována do Místku. Dne 3. května 1945 byly Dolní Bludovice osvobozeny a 4. června bylo znovu zahájeno vyučování. Na základě událostí roku 1948 se změnila nejen školská soustava, ale i název školy. Dne 22. listopadu požádali horliví občané a učitelé, aby se škole dostalo čestného titulu „Škola Klementa Gottwalda“. Léta 1950 – 1990 byla ve znamení doby, konaly se spartakiády, pionýrské soutěže a ke školní výuce patřila i další osvětová činnost.

Pohled na školní budovu ze zahrady v 60. tých letech

Pohled na školní budovu ze zahrady v 60. tých letech

Během desetiletí se podoba naší školy příliš nezměnila, některé ze změn jsou však viditelné na první pohled. Původní taškovou střechu nahradila plechová krytina, fasáda zšedla a stromy v blízkosti školy vyrostly. Rok 1990 znamenal pro školu několik důležitých změn. S příchodem nového ředitele se škola rozhodla pro zaměření výuky na hudební a výtvarnou výchovu. Zároveň vznikla tradice pořádání mezinárodní dětské výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka…“, výstav předních českých umělců a pravidelných žákovských koncertů. Na své původní místo se také vrátila busta TGM, originál akademického sochaře Štursy. K nejpěknějším částem areálu školy, které vznikly po roce 1990, patří určitě školní zahrada. Její pestré květy i řada stromů dotvářejí okolí školy a mění jej v příjemné prostředí k výuce i odpočinku. Na závěr tohoto krátkého pojednání o historii naší školy bychom vám rádi ukázali několik fotografií ze současnosti.

Pohled na školu a školní zahradu

Pohled na školu a školní zahradu

Za některé ze zveřejněných fotografií děkujeme Muzeu Těšínska