Profil a umístění školy

Pohled na školu a školní zahradu

Pohled na školu a školní zahradu

mapa

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola Frýdecká je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni je zpravidla po jedné třídě v ročníku, na druhém stupni po jedné či dvou třídách v ročníku. V současné době má kolem 240 žáků a tento počet každoročně mírně narůstá. Školu navštěvují děti z celého města i z okolí ( Dolní Datyně, Životice, Dolní Bludovice, Kaňovice, Soběšovice). Její součástí je odloučené pracoviště s 1 třídou prvního stupně na ul. Občanské v Havířově-Dolních Datyních.

BUDOVA A PROSTŘEDÍ

Škola sídlí v historické budově s krásnou reliéfní a sochařskou výzdobou. Patří mezi nejstarší školy na území města. Založena byla v roce 1923 a současná školní budova byla postavena v roce 1926. Krásná reliéfní výzdoba průčelí a zajímavé vnitřní uspořádání budovy pozitivně ovlivňují život dětí i dospělých, kteří se zde učí a pracují. Příjemná atmosféra a spojitost s přírodou, která školu bezprostředně obklopuje, vytváří výborné pracovní podmínky pro žáky i učitele. Rádi bychom si i v následujících letech uchovali pověst školy s hezkými vztahy mezi učiteli, dětmi i rodiči.

JAZYKY

Od 1. třídy výuka angličtiny, na 2. stupni posílená o hodinu konverzace Čeština na 2. stupni posílena o hodinu komunikačních dovedností Od 7. třídy výběr druhého cizího jazyka (ruština, němčina) Na 2. stupni kroužek francouzštiny a klub jazyka německého Speciální učebna pro poslech, záznam hlasu, audiovizuální vnímání hudby a jazyka.

ESTETICKÁ VÝCHOVA

Výtvarnou výchovu a dějepis doplňuje předmět Dějiny kultury, zabývající se vývojem lidské civilizace, architektury a výtvarného umění. Škola má zařízenou keramickou dílnu, včetně pece, grafické dílny s hlubotiskařským a litografickým lisem. Působí zde pěvecký sbor, žáci vystupují na koncertech pro rodiče a veřejnost. Výtvarnou výchovu rozvíjí kroužky výtvarných činností (keramika, batika, malování na sklo, grafika, kresba, malba, speciální techniky).

DALŠÍ PŘEDMĚTY

Přírodovědné předměty (chemie, fyzika) a informatika se učí ve speciálních učebnách. Škola má také učebnu s interaktivní tabulí, která je výbornou pomůckou ve výuce zeměpisu, biologie a dalších předmětů. Jako volitelné předměty na 2. stupni škola pro žáky zvolila přírodovědné praktikum a společenskovědní seminář. V 6. ročníku si žák podle svého zájmu vybírá z předmětů Sportovní hry nebo Základy administrativy.

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE

V odpoledních hodinách se za poplatek vyučuje hře na klavír, flétny, kytaru a elektrické varhany.

PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ KURZY

Pro děti organizujeme kurz plavání (2. a 3. ročník) a lyžařský kurz v Beskydách (7. roč.).

ZAČÁTEK VÝUKY

Vyučování začíná v 7.50 h.

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Pomoc dětem s výukovými problémy, dyslektikům, dysgrafikům i jejich rodičům poskytuje ve škole speciální pedagog.

SDRUŽENÍ RODIČŮ

Pomoc dětem s výukovými problémy, dyslektikům, dysgrafikům i jejich rodičům poskytuje ve škole speciální pedagog. Se školou spolupracuje Sdružení rodičů bludovické školy, které organizuje Školní ples, v červnu Dětské radovánky, dětem přispívá na školní výlet, na odměny pro žáky s dobrým prospěchem, na pomůcky, zvláště sportovní, na vybavení školní družiny atd. Rodiče tak pomáhají nejen škole, ale především svým dětem.

TRADIČNÍ AKCE ŠKOLY

Vyhlášenou akcí školy jsou Dětské radovánky, vystoupení všech tříd školy s hudebním, tanečním a sportovním programem. SRBŠ zajišťuje domácí koláče, občerstvení, tombolu, hry a soutěže pro děti.Tradice od roku 1923.

Nejznámější akcí školy je mezinárodní dětská výtvarná soutěž v oboru kresby a grafiky „Krásná jako kvítka…“, jejíž vrcholem je zářijová výstava nejlepších prací v KD L. Janáčka. Od začátku její existence v roce 1990 se jí zúčastnily děti z mnoha zemí světa – ČR, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Rumunska, Německa, USA, Austrálie, Srbska a Slovinska, z Finska, Švédska, Číny a Indie. Každý rok je vyhlášeno nové téma. Záštitu přebírají významné osobnosti našeho kulturního a společenského života. V minulých letech to byli například fyzik a astronom RNDr. Jiří Grygar, cestovatel Ing. Miroslav Zikmund, skladatel Petr Eben, PhDr. Milan Uhde, ministři školství Mgr. Eduard Zeman, PhDr. Petr Piťha, mluvčí prezidenta PaedDr. Ladislav Špaček, místopředseda federální vlády ČSFR RNDr. Jozef Mikloško, hudební skladatel Ilja Hurník, známý spisovatel a pedagog, bývalý ředitel ZOO Praha prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, spisovatelka a scénáristka Markéta Zinnerová, zahraniční zpravodajka Petra Procházková, architekt a herec David Vávra, cestovatel, scénárista, spisovatel a český „Däniken“ PhDr. Arnošt Vašíček, známý český malíř, ilustrátor dětských knížek a odborník na čerty, ďábly a pohádkové bytosti akad. mal. Karel Franta, naposledy to byla herečka a malířka Iva Hüttnerová. Mnohé z těchto osobností školu a výstavu také osobně navštívily. V minulých letech výstava putovala také do Náprstkova muzea v Praze, ve spolupráci s Muzeem Andy Warhola do Medzilaborců a v roce 2000 do Českého centra ve Varšavě, všude se děti naší školy postaraly také o kulturní program vernisáže. V roce 2002 a 2004 byla výstava zapůjčena do Austrálie, kde vzbudila velký ohlas. Návštěvníci nejprve nevěřili, že se jedná o obrázky dětí školního věku, poté s uznáním hovořili o úrovni výuky výtvarných činností u nás. V roce 2008 se vybrané obrázky z minulých ročníků přesunuly na výstavu do Harlow v Anglii, znovu do Melbourne v Austrálii a do města Kielce v Polsku.

Mimo to jsou zde pořádány výstavy předních českých umělců (Jiří Anderle, Adolf Born, Jiří Bouda, Zdeněk Mézl, Vladimír Tesař, Václav Kabát, Josef Herčík, Adolf Kašpar atd.). V dětech je tak pěstováno estetické cítění a při práci v hodinách se náměty výstav či výtvarnými technikami umělců inspirují. Vystavující umělci vždy věnují jedno své dílo do stálé školní galerie v podkroví budovy. Škola vlastní bronzové poprsí T. G. Masaryka vytvořené vynikajícím českým sochařem Janem Štursou, proto se galerie nazývá jeho jménem.

Kromě toho škola také organizuje projektové dny, během nichž se žáci seznamují s kulturou jiných zemí, soutěže (O dobrého čtenáře, recitační, hudební, výtvarné…). Se žáky navštěvujeme divadelní představení, koncerty a výstavy v Havířově a Ostravě.

Škola každoročně spolupracuje s významnými osobnostmi uměleckého a kulturního života. Svoje umění, názory a postoje tak dětem předávají malíři, spisovatelé, hudebníci a další osobnosti během besed, vernisáží a dalších společenských událostí, jež škola organizuje pro žáky i veřejnost. Na besedu přijela paralympijská vítězka Iveta Knězková, o svém setkání se slavným ilustrátorem Adolfem Kašparem promluvila sběratelka umění Zdeňka Ovčařiová, exhibičního vystoupení ve stolním tenise se zúčastnil paralympijský vítěz ze Sydney 2000 Ivan Karabec a mistr ČR z r. 1970 Richard Fleišinger, s dětmi si zahrál a zazpíval Pepa Nos, o počítání času vyprávěl známý fyzik a astronom RNDr. Jiří Grygar, dalším milým hostem byl cestovatel, který na kole objel svět – Víťa Dostál. Na 40 hudebních nástrojů používaných lidmi od pravěku do současnosti zahrál Mgr. Pavel Macků, který zároveň vyprávěl o své polární expedici na Špicberky.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Škola dlouhodobě spolupracuje se Základní školou č.19 v polském Jastrzębiu-Zdrój. Děti i učitelé se několikrát za rok vzájemně navštěvují a zúčastňují společenských akcí obou škol, sportovních a výtvarných aktivit.

OCENĚNÍ ŠKOLY

Za uvedenou práci byla škola oceněna čtyřmi medailemi, od RNDr. Jozefa Mikloška, ministra školství prof. PhDr. Petra Piťhy, od Školského úřadu v Karviné a uherskobrodského muzea J. A. Komenského. V minulém roce byli žáci a učitelé pozváni manželkou prezidenta paní Livií Klausovou na vánoční koncert a setkání s ní na zámku v Lánech.