Školská rada

Školskou radu zřídil Magistrát města Havířova za účelem podílení se na správě školy.

Působnost školské rady se řídí § 168 zák.č. 561/2004 Sb.

Školská rada schvaluje ve škole :
Školní vzdělávací program
Výroční zprávu
Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků žáků

Rodiče se mohou obracet na členy školské rady jednak ve výše uvedených oblastech nebo s jakýmikoliv dalšími návrhy, týkajícími se chodu školy a prostřednictvím tohoto orgánu tak přímo svými připomínkami a náměty zasahovat do činnosti školy.

Rodiče se mohou se svými připomínkami a náměty obracet na následující adresu :
namety@zsfrydecka.cz