Školská rada

Vážení rodiče, učitelé a přátelé školy,

21.listopadu 2017, se na naší škole uskutečnili volby do školské rady. Na základě tajného hlasování byli zvoleni:

Zákonnými zástupci nezletilých žáků byla zvolena členkou školské rady:

Martina Kotulová

Pedagogickými pracovníky školy byla zvolena členkou školské rady:

Hana Myslivcová

Zákonnými zástupci nezletilých žáků nebyl zvolen žádný náhradník členky školské rady.

Pedagogickými pracovníky školy byla jako náhradník členky školské rady zvolena:

Blažena Paseková

Mgr.Monika Gelnarová

zástupce statutárního orgánu

 

 

Školskou radu zřídil Magistrát města Havířova za účelem podílení se na správě školy.

Působnost školské rady se řídí § 168 zák.č. 561/2004 Sb.

Školská rada schvaluje ve škole :
Školní vzdělávací program
Výroční zprávu
Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků žáků

Rodiče se mohou obracet na členy školské rady jednak ve výše uvedených oblastech nebo s jakýmikoliv dalšími návrhy, týkajícími se chodu školy a prostřednictvím tohoto orgánu tak přímo svými připomínkami a náměty zasahovat do činnosti školy.

Rodiče se mohou se svými připomínkami a náměty obracet na následující adresu :
namety@zsfrydecka.cz

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB

Ředitelka školy tímto oznamuje, že z důvodu ukončení členství dosavadních členů školské rady vyhlašuje volby do školské rady na další tříleté období.

Školská rada byla zřízena rozhodnutím Rady města Havířova jako orgán umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Jejími členy jsou 1 osoba za zřizovatele, 1 zástupce rodičů a 1 pedagog.

Den konání voleb:      21. 11. 2017  

Místo a čas volby:      Jazyková učebna na ZŠ Frýdecké, 15.00 – 18.00h

Způsob volby:             Tajným hlasováním (zakřížkováním kandidáta a vhozením lístku do volební schránky)

Volební lístek volič obdrží ve volební místnosti.
Voličem je zákonný zástupce žáka či pedagog.

Voliči bude umožněno hlasovat po prokázání své totožnost.

Návrhy na kandidáty na členy školské rady předkládejte do středy 1. 11. 2017 k rukám zástupkyně stat. org. školy.

 

S přátelským pozdravem
Monika Gelnarová, zást. statut. org.